BissmiLah

DRUGI MILENIJ I ARMAGEDON

Posted by:

Zbog aktuelnih dešavanja u arapskom svijetu, najtoplije preporučujemo da pročitate ovu knjigu u dijelovima, onako kako je budemo objavljivali inšaAllah. Allah vas nagradio…

 

Ranije smo spomenuli da kršćani vjeruju da će se Mesija vratiti nakon isteka hiljadu godina, a zatim vladati još hiljadu godina. Bazirajući se na ovom vjerovanju, oni su mu se nadali i pogledali da dođe 1000. godina poslije Isa, alejhi selama.18

Te godine se Mesija nije pojavio i pitanje je utihnulo i iščeznulo iz stvarnosti, ali je ostalo u snovima. Kad se približilo stoljeće pred 1900. godinu, ove ideje su se iznova počele rađati. Govorilo se da će se ukoliko se Mesija nije pojavio početkim 20.stoljeća, onda pojaviti njegovim krajem. S obzirom da će mjesto njegova pojavljivanja biti vjerovatno njegova matična zemlja, nužno je obaviti pripreme za njegov dolazak tako što će se iskupiti israelćani u palestinskoj zemlji, gdje će se odigrati velika i odlučujuća bitka <<Armagedon>> ili „dolina Megidon“ (mala dolina u Palestini, za koju kažu da će se u njoj odigrati bitka, gdje će se okupiti velike vojske čiji će broj-prema tvrdnjama nekih-dostići 400 miliona vojnika)

Grace Halsel kaže na završeku svoje knjige:

“Zbog njihovog ubjeđenja da je atomski ‘Armagedon’ neminovnost, jer je božanska odredba, veliki broj protestanata koji vjeruju u ‘predodređenje’ uzeli su sebi za imperativ da slijede ‘Izrael’. To će direktno dovesti  -po njihovom priznanju – do holokausta,koji će biti žešći i obimniji od pokolja koji može zamisliti zločinački razum Adolfa Hitlera“.19

Ovo je vjerovanje različitih skupina u Americi. U ovo, pored fundamentalističkih protestanata, vjeruju i mnogi drugi, počevši od njihovih republikanskih predsjednika, pa do običnog svijeta.

Pojavio se veliki broj knjiga koji govore o ovim predskazanjima i one su naišle na izvanredan prijem. Najvažnije među njima su: “Drama o završetku vremena“, autora Orala Robertsa, i “Kraj velike zemaljske kugle“, Hala Lindsija.20

Obje knjige na veoma emocionalan i dramatičan način opisuju kraj svijeta, propast njihovih civilizacija i uništavanje njihovih vojski u bitci <<Armagedon>>. U toj mjeri da jedan od njih kaže: “Ne trebamo razmišljati o spoljašnjim dugovima Amerike, rastu poreza ili o budučnosti sljedećih generacija. Riječ je o nekoliko godina i cijeli svijet će se izmjeniti.“

Stepen ubjeđenja u ovo vjerovanje,kao i sam govor o njemu se povećao tokom rata u Zaljevu. Neki su vjerovali da je zaljevski rat ‘Armagedon’ i mnoge događaje u vezi sa njim su povezali sa snom koji je usnio Jovan (Ivan) i njemu slični:

19:17 I vidjeh jednoga anđela gdje stoji na suncu

I povika glasom velikijem govoreći svima pticama

Koje lete ispod neba:<<Dođite i skupite se na veliku

Večeru Božiju,

19:18 Da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda,

i mesa od junaka, i mesa od konja, i od onijeh koji

sijede na njima, i mesa od sviju slobodnjaka i robova,

i od malijehi od velikijeh>>

19:19 I vidjeh zvjer i careve zemaljske i vojnike njihove

Skupljene da se pobiju sa onijem što sjedi na konju

i sa vojskama Njegovijem.

19:20 I bi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok,

koji učini pred njom Znake kojima prevari one koji primiše

žig zvijerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj: živi bit će

bačeni oboje u bazen u jezero ognjeno, koje gori sumporom.

19.21 A ostali pobijeni bit će mačem onoga što sjedi na konju,

Koji iziđe iz usta njegovijeh; i sve se ptice nasitiše od mesa njihova

(Otkrovenje,19:17.-21.).

20:1 i vidjeh anđela gdje silazi sa neba, koji imaše ključ od

Bezdana i verige velike u ruci svojoj.

20.2 I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona , i sveza je

Na hiljadu godina.

20:3 I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više

ne preplašćuje narod, dok se ne navrši hiljada godina, i potom

valja da bude odriješena na malo vremena.

20.4 i vidjeh prijestolje, i sjeđahu među njima, i dade im se sud,

I duše isječenih za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju,

Koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj i ne primiše žiga na

čelima svojima i ruci svojoj; i oživješe i carovaše sa Hristom hiljadu godina

20:5 A ostali mrtvaci ne oživješe, dokle se ne svrši hiljada godina.

Ovo je prvo vaskrsenje.

20:6 Blažen je i svijet onaj koji ima udijel u prvom vaskrseniju,

Nad njima druga smrt nema oblasti,nego će biti sveštenici

Bogu i Hristu i carovat će s njim hiljadu godina

20:7 i kad se svrši hiljadu godina, pustit će se sotona iz tamnice svoje.

20:8 i izići će da vara narode po sva četri kraja zemlje, Goga i Magoga,

Da ih sakupi na boj kojijeh je broj kao pjesak morski

(Otkrovenje,20:1.-8.).

Dokaz protestantima za vjerovanje u ukrsnuće na nebo je prva poslanica poslanika

Pavla Solunjanima:

4:6…Kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo.

4:7 Jer Bog nas ne dozva na nečistoću nego u svetost.

4:8 Koji, dakle, odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha

Svojega u vas.

4:9 A za bratoljublje ne trebajute  da vam se piše jer ste sami od Boga naučeni da se

ljubite među sobom.

4:10 Jer to činite sa svojom braćom po cjeloj Maćedoniji. Ali vas molimo, braćom ,

Da još izobilnije činite.

4:11 I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao,

I da radite svojijem rukama kao što vam zapovjedismo;

4:12 Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.

4:13 Neću vam, pak, zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;

4:14  Jer, ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli

U Isusu dovesti s njim.

4:15 Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji,

Nećemo preteći onijeh koji su pomrli.

4:16 Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom

Sići s neba; i mrtvi u Kristu vaskrsnuće najprije;

4:17 A potom mi živi koji smo ostali, zajedno sa njima bit ćemo uzeti u oblake,

Na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.

4:18 Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.

(Glava peta).

5:1 A za čase i vremena, braćo, nije vam vrijeme pisati;

5:2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći

5:3 Jer, kad reknu: <<Mir je i nema se šta bojati>>, onda će na njih pasti pogibao kao

Bol na trudnu ženu, i neće uteći.

5:4 Ali, vi, braćo nijeste u tami da vas lupež kao noć zastane.

5:5 Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana, nijesmo noći niti tame.

5:6 Tako, dakle, da ne spavamo kao i ostalo, nego da pazimo i budemo trijezni.

5:7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.

5:8 Ali mi koji smo sinovi dana…

(Solunjanima:Glava 4.i 5.).

Oni vjeruju da će kraj bitke  rezultirati odlučujućom pobjedom kršćana i totalni uništenjem idolopoklonika, tj. muslimana. Oni vjeruju da će se to dogoditi tako što će kršćani, zajedno sa Mesijom, biti uzdignuti iznad oblaka, dok će se muslimani pogušiti u moru užarenog sumpora, kao što stoji u spomenutim snoviđenjima.

Znači oni koji sebe lažno dovode u vezi sa Isaom, alejhi selam, i koji su pored Allaha sebi uzeli božanstvo, svi oni će biti spašeni, čak i čikaša i pariška golotinja, kockari Las Vegasa, homoseksualci San Franciska i narkomani iz Mijamija, dok će vjernici, oni koji si obožavali samo Jednog Boga i koji su mu bili predani, svi odreda biti uništeni, makar se nalazili kod Kabe, samo zato jer su potomci Ken’ana.

A sumpornu vatru su protumačili kao atomske bombe koje će baciti na muslimane.

 

_________________________________________________________________

18Kao što to navodi Fisher u svojoj <<Historiji Evrope>> (pogledajte časopis <<Roz el-Yusuf>> od 27.9.1993.godine. članak: “U Francuskoj i Americi kažu da Smak Svijeta nastupa za sedam godina“). Upozoravamo da je uz članak priložena i karikatura koja sadrži nevjerstvo i ismijavanje Allaha.

19Grace Halsel.<<Prophecy and Politics>>: Miitantni protestantni na putu nuklearnog rata.str.195.

20Grace Halsel spominje da je ovo najprodavanoji  bestseler sedamdesetih godina; prodano je 19 miliona primjeraka.

 

Nastavit će se inšaAllah…

 

Izvor: knjiga – “KUDS između istinitog i lažnog obećanja”,  doktora Sefera el-Havalija 

0


About the Author

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.